Địa chỉ: Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh